Medlemsvilkår

Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom Hauketo Idrettsforening org. nr. 987 864 974 og dens medlemmer og dens foresatte/verge (heretter kalt “Spiller”). Hvis spiller er under 18 år gjelder disse vilkårene spillerens foresatt/verge på vegne av spilleren.

Ved å betale medlemskontingent, registrere deg til en sesong eller delta på organisert aktivitet i regi av Hauketo IF, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke godkjenner disse generelle vilkårene (eller dersom du ikke har fullmakt til å forplikte den juridiske personen som du representerer), så vil du ikke ha rett til å benytte deg av klubbens tjenester.

Personvern

Ditt personvern er svært viktig for oss. Du bekrefter at du har mottatt, lest igjennom og er enig i vilkårene i vår Personvernserklæring som utgjør en del av disse generelle vilkårene ved henvisning, og som forklarer hvordan og til hvilke formål vi innhenter, bruker, tilbakeholder, utleverer og ivaretar de opplysningene som du gir til oss.

Foresatt/verge

Punktene som beskrevet under gjelder også spillere/medlemmer som har fylt 18. år. I dette tilfellet overtar spilleren/medlemmet forpliktelsene som er beskrevet som foresatt.

 1. Som foresatt forplikter jeg meg til en hver tid holde meg informert om klubben, årgangen og laget spilleren er tilknyttet til. Dette gjør jeg ved å lese aktuelle informasjonssider på Spond og klubbens internettsider, årgangen og laget. Lese e-post som blir sendt og ta til meg den informasjonen lagledelsen gir. Jeg forplikter meg videre til å møte på lagets eventuelle foreldremøter, klubbens medlemsmøter og delta aktivt i disse møtene.
 2. Som foresatt forplikter jeg meg til å betale klubbens kontingenter og avgifter som til en hver tid er vedtatt på klubbens årsmøter og styre innen angitte betalingsfrister. Dette gjelder også når disse kontingentene og avgiftene er utstedt på spillerens navn.
  Jeg er innforstått med at spiller mister all rett til å trene/spille kamp i Hauketo IFs regi dersom disse kontingentene/avgiftene ikke blir betalt innen frist. Som foresatt er jeg klar over at alle krav som ikke blir betalt vil bli purret og eventuelt bli oversendt til vår inkassopartner for inndrivelse. Alle gebyrer og avgifter som påløper i denne forbindelse står jeg som foresatt ansvarlig for. Jeg er også innforstått med at Hauketo IF ikke tillater overgang til ny klubb før alle forpliktelser er gjort opp.
 3. Prisene for å delta er todelt. Man betaler medlemskontingent pr. kalenderår, og treningsavgift pr. sesong.
  For nyinnmeldte spillere faktureres både medlemskontingent og treningsavgift samlet. Ved over halvspilt sesong faktureres halv treningsavgift.
 4. Som foresatt forplikter jeg meg og delta på oppsatte dugnader i klubbregi.
 5. Som foresatt har jeg satt meg inn i alle klubbens regler, sportsplaner og vedtekter, samt respektere foreldrevettreglene som Norges idrettsforbund har utarbeidet. Informasjon om disse reglene og vedtektene finner du på klubbens hjemmeside.
 6. Som foresatt vet jeg at utmelding skal skje via klubbens hjemmeside og at alle innbetalte krav ikke vil bli refundert og at utestående fordringer vil bli krevet inn. Jeg er innforstått med at for å slippe å betale medlemskontingent for et år så må utmelding skje senest 31.12. året før kontingent sendes ut.
 7. Som foresatt skal jeg respektere lagledelsen sin disposisjon av spillere i trening og kamp.
 8. Som foresatt har jeg informert min sønn/datter om disse betingelsene.
Bli medlem

NYTTIGE LINKER